บทความ


บทความเรื่อง รู้รักสามัคคีใต้ร่มพระบารมี


บทความตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีของคนในชาติ วันนี้ขอเสนอเรื่อง รู้รักสามัคคีใต้ร่มพระบารมี ความสามัคคี คือ การรวมพลังกับคนอื่น เพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความปรองดองกันให้สำเร็จตามประสงค์ และเป็นสิ่งคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย ถ้าชาติใดมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ชาตินั้นก็มีพลังต่อสู้อย่างเข็มแข็ง หากมีชาติอื่นมารุกรานก็สามารถรวมพลังต่อสู้เพื่อรักษาอิสรภาพไว้ได้ การแตกความสามัคคีจะเป็นผลร้าย นำความเสียหายนะมาสู่หมู่คณะ ตลอดถึงประเทศชาติ ความสามัคคีของชาติคือ บุคคลในชาติต่างมีหน้าที่ของตนเอง ถ้าต่างคนต่างไม่ทำหน้าที่ประเทศชาติก็จะพัฒนาไม่เต็มที่ ตำรวจไม่ทำหน้าที่ โจรผู้ร้ายก็ ชุกชุม ทหารไม่ทำหน้าที่ฝึกหัดอบรมเตรียมความพร้อมไว้ป้องกันประเทศชาติ คือ ต่างคนต่างไม่ทำหน้าที่ของตน ประเทศชาติก็จะถึงความพินาศล่มจม 17.jpgพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์กลางของความสามัคคีของคนในชาติ ภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ พระองค์พระราชทานพระราชดำรัสเรื่อง "รู้ รัก สามัคคี " อันเป็นพื้นฐานของการทำงานทุก ๆ เรื่อง ซึ่งคำว่า " รู้ " หมายถึง การรู้แยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว " รัก " หมายถึง การมีความรักที่เข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ส่วน " สามัคคี " หมาย ถึง การรวมพลังกันด้วยความสามัคคีเป็นหมู่เหล่า และพ้นอุปสรรคไปด้วยดี การที่จะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนมีความร่มเย็นเป็นปกติสุข และมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ต้องใช้ความสามัคคี12.jpg ซึ่งความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ในชาติบ้านเมืองจะต้องอาศัยความเห็นอกเห็นใจ การสนับสนุนซึ่งกันและกันของประชาชนด้วย ความเอื้อเฟื้อต่อกัน อันก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ของคนในชาติและทำให้เกิดพลังสำคัญที่จะรักษาชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดตลอดไป ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "ความ สามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนผู้ที่อยู่ร่วมกัน จำเป็นต้องมีการถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่เสมอ...ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามารวมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจดี ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความฉลาดมีเหตุผลและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็จะสำเร็จสมบูรณ์งดงาม ตามประสงค์" ชาติไทยเป็นเอกราชมานานนับพันปี ก็ด้วยความรู้สามัคคีของคนไทยมาแต่อดีต ทั้งของประชาชนชาวไทย เช่น ชาวบ้านบางระจัน รวมถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ อาทิ พระนเรศวรมหาราชที่รวบรวม ชาวไทยให้สามัคคีปกป้องบ้านเมืองจนสามารถมีชัยชนะเหนือศัตรู พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่รวบรวมไพร่พลที่เหลือจากการเสียกรุง ศรีอยุธยา และกอบกู้เอกราชจนตั้งราชธานีใหม่ได้ มีเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ เรื่องความสามัคคี เช่น ความแตกความสามัคคีของเจ้าขุนมูลนายภายในวัง จนทำให้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยา


00026064_97979.gif

HOME